طرح اشک و قلب

طرح اشک و قلب از جمله طرح‌های ترکیبی است که معمولاً روی مدل فیلی پیاده می‌شود. این طرح ماحصل ترکیب دو طرح اشکی و قلبی است که در آن، هنرمند رکاب‌ساز دو قلب بزرگ را در دو سوی رکاب و در محل اتصال رکاب به نگین به وجود می‌آورد و پس از آن، اشک‌های ریز و درشتی را در کنار قلب ایجاد می‌نماید و بدین‌سان، قلب‌های دوسوی رکاب را در حصار اشک‌های کوچک و بزرگ قرار می‌دهد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

تحویل فوری

طرح اشک و قلب از جمله طرح‌های ترکیبی است که معمولاً روی مدل فیلی پیاده می‌شود. این طرح ماحصل ترکیب دو طرح اشکی و قلبی است که در آن، هنرمند رکاب‌ساز دو قلب بزرگ را در دو سوی رکاب و در محل اتصال رکاب به نگین به وجود می‌آورد و پس از آن، اشک‌های ریز و درشتی را در کنار قلب ایجاد می‌نماید و بدین‌سان، قلب‌های دوسوی رکاب را در حصار اشک‌های کوچک و بزرگ قرار می‌دهد.