طرح شاخه گل

طرح شاخه گل از جمله‌ طرح‌های جواهراتی است که در آن نمایی کامل از گلبرگ‌های گل به همراه برگ‌های گل روی نقره نقش می‌شود. این طرح که به صورت دستساز و غیردستساز قابلیت پیاده شدن روی نقره را دارد، از جمله طرح‌هایی است که نگینخانه آن در مرکز گلبرگ‌های نقره جای می‌گیرد و نگین جای گرفته در نگینخانه، به وسیله چنگ‌های کوچکی در جای خود محکم و استوار باقی می‌ماند. این طرح به واسطه ظرافتش روی بعضی مدل‌ها قابلیت پیاده شدن دارد و می‌تواند تصویرگر گل‌های زیبا باشد.

نمایش یک نتیجه

ناموجود

طرح شاخه گل از جمله‌ طرح‌های جواهراتی است که در آن نمایی کامل از گلبرگ‌های گل به همراه برگ‌های گل روی نقره نقش می‌شود. این طرح که به صورت دستساز و غیردستساز قابلیت پیاده شدن روی نقره را دارد، از جمله طرح‌هایی است که نگینخانه آن در مرکز گلبرگ‌های نقره جای می‌گیرد و نگین جای گرفته در نگینخانه، به وسیله چنگ‌های کوچکی در جای خود محکم و استوار باقی می‌ماند. این طرح به واسطه ظرافتش روی بعضی مدل‌ها قابلیت پیاده شدن دارد و می‌تواند تصویرگر گل‌های زیبا باشد.