طرح مثلثی

در طرح مثلثی بدنه رکاب به صورت کاملاً ساده از فلز نقره تشکیل شده است، اما در دو سمت رکاب، دو مثلثِ کاملاً همسان نگین را نشانه می‌گیرند. این طرح که همانند بسیاری از طرح‌ها روی مدل فیلی قابل پیاده شدن است، توجه بیننده را به سمت نگین جلب می‌کند. در بعضی آثار این طرح، هنرمند رکاب‌ساز فقط به یک مثلث اکتفا نمی‌کند و نمایی از مثلث‌های تو در تو را در دو سمت رکاب به نمایش می‌گذارد؛ تصویری زیبا که جذابیت اثر را بیشتر نمایان می‌سازد.

این طرح بی‌شباهت با طرح ده ترک نیست و شاید حتی بتوان طرح ده ترک را زیر شاخه طرح مثلثی محسوب نمود؛ فقط با این تفاوت که در طرح ده ترک، میزان مثلث‌هایی که به نگین اشاره می‌کنند ده تا است.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

در طرح مثلثی بدنه رکاب به صورت کاملاً ساده از فلز نقره تشکیل شده است، اما در دو سمت رکاب، دو مثلثِ کاملاً همسان نگین را نشانه می‌گیرند. این طرح که همانند بسیاری از طرح‌ها روی مدل فیلی قابل پیاده شدن است، توجه بیننده را به سمت نگین جلب می‌کند. در بعضی آثار این طرح، هنرمند رکاب‌ساز فقط به یک مثلث اکتفا نمی‌کند و نمایی از مثلث‌های تو در تو را در دو سمت رکاب به نمایش می‌گذارد؛ تصویری زیبا که جذابیت اثر را بیشتر نمایان می‌سازد.

این طرح بی‌شباهت با طرح ده ترک نیست و شاید حتی بتوان طرح ده ترک را زیر شاخه طرح مثلثی محسوب نمود؛ فقط با این تفاوت که در طرح ده ترک، میزان مثلث‌هایی که به نگین اشاره می‌کنند ده تا است.