طرح نخل

طرح نخل از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در آن هفتی‌های کاملاً منظم در بدنه‌های چپ و راست رکاب جای گرفته است و این هفتی‌ها تا قسمت نگینخانه پیش می‌رود و به صورت کاملاً باز اطراف نگینخانه را فرا می‌گیرد. در طرح نخل، هفتی‌ها از قسمت پایه انتهایی رکاب شروع می‌شوند و به صورت کاملاً موازی با یکدیگر تا حلقه دور نگینخانه پیش می‌روند و تمثالی از نخل‌های جنوب را در اذهان زنده می‌سازند و تصویری زیبا می‌آفرینند.

نمایش یک نتیجه


طرح نخل از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در آن هفتی‌های کاملاً منظم در بدنه‌های چپ و راست رکاب جای گرفته است و این هفتی‌ها تا قسمت نگینخانه پیش می‌رود و به صورت کاملاً باز اطراف نگینخانه را فرا می‌گیرد. در طرح نخل، هفتی‌ها از قسمت پایه انتهایی رکاب شروع می‌شوند و به صورت کاملاً موازی با یکدیگر تا حلقه دور نگینخانه پیش می‌روند و تمثالی از نخل‌های جنوب را در اذهان زنده می‌سازند و تصویری زیبا می‌آفرینند.