طرح پولکی حصیری

طرح پولکی حصیری از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. این طرح ترکیبی از دو شکل پولکی و حصیری است که اصالت گونه حصیری آن متعلق به خطه آذربایجان است و از این منطقه گرفته شده است. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز با ظرافت و دقت سطح رکاب را به شکل بافته ها و رشته‌های تابیده حصیر می‌سازد تا نمایی از رشته‌های تافته حصیر روی سطح رکاب پیاده شود.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح حصیری اکتفا نمی‌شود، چرا که پولک‌هایی بسان فَلس‌های ماهی نیز در سطح بالایی رکاب جای می‌گیرد تا نگین در میان پولک‌ها جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد. این طرح از جمله طرح‌های ترکیبی است که هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت آن به دقت بی‌مانندی نیازمند دارد تا با بهره‌گیری از آن بتواند به خوبی به پیاده‌سازی آن روی مدل‌ فیلی بپردازد.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

طرح پولکی حصیری از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. این طرح ترکیبی از دو شکل پولکی و حصیری است که اصالت گونه حصیری آن متعلق به خطه آذربایجان است و از این منطقه گرفته شده است. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز با ظرافت و دقت سطح رکاب را به شکل بافته ها و رشته‌های تابیده حصیر می‌سازد تا نمایی از رشته‌های تافته حصیر روی سطح رکاب پیاده شود.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح حصیری اکتفا نمی‌شود، چرا که پولک‌هایی بسان فَلس‌های ماهی نیز در سطح بالایی رکاب جای می‌گیرد تا نگین در میان پولک‌ها جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد. این طرح از جمله طرح‌های ترکیبی است که هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت آن به دقت بی‌مانندی نیازمند دارد تا با بهره‌گیری از آن بتواند به خوبی به پیاده‌سازی آن روی مدل‌ فیلی بپردازد.