طرح کنار مخراج

طرح کنار مخراج از جمله طرح‌هایی است که در آن، هنرمند رکاب‌ساز برای جلوه و درخشش بیشتر اثر، در قسمت بدنه‌ی رکاب - یعنی محل اتصال رکاب با نگینخانه - از روش مخراجکاری بهره می‌گیرد. مخراجکاری‌های انجام شده می‌تواند هم از نظر نوع جواهر و هم از نظر شکل جانشانی نگین‌ها، صورت‌های متفاوتی از خود به نمایش گذارد.

در این نوع طرح، معمولاً هنرمند رکاب‌ساز جهت به کارگیری روش مخراجکاری، از نگین‌های درخشان بهره می‌گیرد تا بدین‌سان جلوه اثر صد چندان شود و گاهی متناسب با رنگ نگین، نگین‌های دیگری را برای انجام این کار استفاده می‌کند. در انجام این نوع طرح، جانشانی دقیق نگین‌ها نیازمند تبحر است و فقط رکاب‌سازانی می‌توانند از عهده این کار برآیند که توانایی کافی را در این زمینه داشته باشند.

نمایش یک نتیجه


طرح کنار مخراج از جمله طرح‌هایی است که در آن، هنرمند رکاب‌ساز برای جلوه و درخشش بیشتر اثر، در قسمت بدنه‌ی رکاب - یعنی محل اتصال رکاب با نگینخانه - از روش مخراجکاری بهره می‌گیرد. مخراجکاری‌های انجام شده می‌تواند هم از نظر نوع جواهر و هم از نظر شکل جانشانی نگین‌ها، صورت‌های متفاوتی از خود به نمایش گذارد.

در این نوع طرح، معمولاً هنرمند رکاب‌ساز جهت به کارگیری روش مخراجکاری، از نگین‌های درخشان بهره می‌گیرد تا بدین‌سان جلوه اثر صد چندان شود و گاهی متناسب با رنگ نگین، نگین‌های دیگری را برای انجام این کار استفاده می‌کند. در انجام این نوع طرح، جانشانی دقیق نگین‌ها نیازمند تبحر است و فقط رکاب‌سازانی می‌توانند از عهده این کار برآیند که توانایی کافی را در این زمینه داشته باشند.