طرح لوزی

طرح لوزی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های فیلی و صفوی است که در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدنه رکاب لوزی‌هایی را تعبیه می‌سازد؛ لوزی‌هایی هم اندازه و هم شکل که در راستای هم در نمایی از رکاب به چشم می‌خورد. به طور معمول این نوع طرح با مخراجکاری‌ با سنگ‌های ارزشمند همراه می‌شود و سنگ‌های همسان در میانه لوزی‌ها به صورت کاملاً دقیق جانشانی شده و در راستای هم ظاهر می‌گردند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه


طرح لوزی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های فیلی و صفوی است که در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدنه رکاب لوزی‌هایی را تعبیه می‌سازد؛ لوزی‌هایی هم اندازه و هم شکل که در راستای هم در نمایی از رکاب به چشم می‌خورد. به طور معمول این نوع طرح با مخراجکاری‌ با سنگ‌های ارزشمند همراه می‌شود و سنگ‌های همسان در میانه لوزی‌ها به صورت کاملاً دقیق جانشانی شده و در راستای هم ظاهر می‌گردند.